Alanya Gazeteciler Cemiyeti Resmi İnternet Sitesi

Basın Kartı Yönetmeliği

blog-img

BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

BASIN KARTI YÖNETMELİĞİ

(Resmi Gazete: 25.08.2015-29456)

 

              BİRİNCİ BÖLÜM

              Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

               Amaç

 

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, bu Yönetmeliğin 2 nci maddesinde belirtilen kişilere verilecek basın kartlarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik;

a) Yerli ve Türkiye’de faaliyet gösteren yabancı basın-yayın kuruluşlarının Türk uyruklu gazeteci çalışanlarını,

b) Süreli yayınların sahiplerini veya tüzel kişi temsilcilerini, radyo ve televizyon kuruluşlarının yönetim kurulu başkanlarını,

c) Gazetecilik dışında başka bir işinin bulunmaması şartıyla, yerli veya yabancı bir veya birkaç basın-yayın kuruluşu adına hareket eden, Türkiye’de mukim veya mukim olmamakla beraber görev alanı Türkiye’yi de kapsayan yabancı uyruklu gazetecileri,

ç) Yurt dışında yayın yapan ve bu durumu ilgili ülkede bulunan büyükelçiliğimiz tarafından teyit edilen basın-yayın organlarının, Türk uyruklu sahiplerini ve Türk uyruklu çalışanlarını,

d) Yurt dışında herhangi bir basın-yayın kuruluşuna bağlı olmadan serbest gazetecilik yapan Türk uyruklu gazetecileri,

e) Medya alanında hizmet veren kamu kurumlarında ve Devlet enformasyon hizmetlerinde çalışanları,kapsar.

(2) Basın-yayın kuruluşu niteliği taşımayan tüm kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör kuruluşlarının, basın-yayın meslek kuruluşları hariç tüm dernek ve vakıfların ve Türkiye’de bulunan yabancı temsilciliklerin yayın faaliyetleri bu Yönetmelik kapsamı dışındadır.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 8/6/1984 tarihli ve 231 sayılı Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (i) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Aylık yayın: Bir, iki veya üç ayda bir sayı olarak yayımlanan yayınları,

b) Basın kartı: Bu Yönetmeliğin 2 nci maddesinde belirtilen kişilere Genel Müdürlükçe verilen kimlik kartını,

c) Basın-yayın kuruluşu: 9/6/2004 tarihli ve 5187 sayılı Basın Kanunu veya 15/2/2011 tarihli ve 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun uyarınca faaliyette bulunan basın-yayın organlarını,

ç) Basın-yayın meslek kuruluşu: Gazetecilerin ya da basın-yayın kuruluşu sahiplerinin, tüzel kişi temsilcilerinin veya yönetim kurulu başkanlarının bir araya gelerek oluşturdukları dernekleri, vakıfları, sendikaları ve bunların oluşturdukları üst kuruluşları,

d) Bölgesel nitelikte radyo-televizyon yayını: Bir coğrafi bölge içindeki illerin toplam nüfusunun asgari yüzde yetmişine ve Radyo Televizyon Üst Kurulunca coğrafi bölge içinde belirlenen illere ulaştırılan yayın hizmetini,

e) Bölgesel süreli yayın: Tek bir basın-yayın kuruluşu tarafından basılan ve en az üç komşu ilde veya en az bir coğrafi bölgede yayımlanan süreli yayını,

f) Düzenli yayım: Bir yıl içinde, günlük süreli yayınlarda on beş, haftalık süreli yayınlarda altı, on beş günlüklerde üç, aylık, iki aylık ve üç aylık süreli yayınlarda bir sayı, haber ve fotoğraf ajanslarında toplam iki günden daha fazla ara verilmeksizin yapılan yayımı,

g) Ekonomi ağırlıklı süreli yayın: Yayın içeriği sınaî, ticari, ekonomik, iktisadi, mali haber, yazı veya yorumlardan oluşan süreli yayınları,

ğ) Enformasyon görevlisi: Kamu kurum ve kuruluşlarının yürüttükleri Devlet enformasyon hizmetlerinde çalışan kamu personelini,

h) Gazeteci: 13/6/1952 tarihli ve 5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanun kapsamında fikir ve sanat işlerinde ücret karşılığı çalışanlar ile 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun kapsamında kurulan radyo ve televizyonların haber birimlerinde çalışanları ve Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunun haber birimlerinde çalışanları,

ı) Genel Müdür: Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürünü,

i) Genel Müdürlük: Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünü,

j) Günlük yayın: Haftada en az altı sayı olarak yayımlanan yayınları,

k) Haber ve fotoğraf ajansları: Dünya ve ülke çapında cereyan eden hadiseleri başta diğer basın-yayın kuruluşları olmak üzere müşterilerine ulaştırmak için haber, fotoğraf ve görüntü toplama işlemlerini yerine getiren ve her türlü masraflarını abonelerine haber, fotoğraf ve görüntü satarak karşılayan özel veya yarı resmi kuruluşları,

l) Haftalık yayın: Haftada altıdan az sayıda yayımlanan yayınları,

m) İl Müdürlüğü: Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü il müdürlüklerini,

n) Komisyon: Basın Kartı Komisyonunu,

o) Meslek gazete ve dergileri: Kendilerine konu olarak seçtikleri mesleğin mensup ve teşekküllerinin ihtiyaçlarına ve mesleğin gelişmesine cevap verecek nitelikte olan ve seçilen konu ile ilgili iç ve dış haberlere yer veren süreli yayınları,

ö) On beş günlük yayın: On beş günde bir yayımlanan yayınları,

p) Serbest basın kartı: Geçici süreyle işsizlik halinde verilen basın kartını,

r) Siyasi gazete: İç ve dış siyasi olaylara, günlük haberlere, ekonomi, kültür, sanat ve siyaset konularına ve bunların yorumlarına yer veren süreli yayınları,

s) Sorumlu müdür: 5187 sayılı Basın Kanunu veya 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun gereğince verilen beyannamede bu sıfatla belirtilen gerçek kişiyi,

ş) Sürekli basın kartı: Bu Yönetmelikte belirtilen şartları taşıyan kişilere ömür boyu verilen basın kartını,

t) Süreli yayın: Belli aralıklarla yayımlanan gazete, dergi gibi basılmış eserler ile haber ve fotoğraf ajanslarının yayınlarını,

u) Ticari gazete: Ticaret, endüstri, tarım ve mali işler ile uğraşan işadamlarının ve teşekküllerin ihtiyaçlarına cevap verecek nitelikte olan ve ekonomik, mali, sosyal konularla iş hayatını ilgilendiren iç ve dış haberlere yer veren süreli yayınları,

ü) Tüzel kişi temsilcisi: Yayın sahibinin tüzel kişi olması halinde, bu tüzel kişiliğin yetkili organı tarafından yöneticiler arasından belirlenen gerçek kişiyi veya kamu kurum ve kuruluşlarınca belirlenen gerçek kişiyi,

v) Ulusal nitelikte radyo-televizyon yayını: Ülke nüfusunun asgarî yüzde yetmişine ve Radyo Televizyon Üst Kurulunca belirlenen yerleşim yerlerine karasal ortamdan ulaştırılan yayın hizmetini,

y) Yabancı dilde yayın: Günlük, haftalık, on beş günlük veya aylık periyotlarda yabancı dilde yayımlanan süreli yayınları,

z) Yayın sahibi: 5187 sayılı Basın Kanunu gereğince verilen beyannamede belirtilen gerçek kişiyi veya tüzel kişi temsilcisini,

aa) Yaygın süreli yayın: Tek bir basın-yayın kuruluşu tarafından aynı isimle basılan ve her coğrafi bölgede en az bir ilde olmak üzere, ülkenin en az yüzde yetmişinde yayımlanan süreli yayınlar ile haber ajanslarının yayınlarını,

bb) Yerel nitelikte radyo-televizyon yayını: En fazla bir ilin sınırları içine karasal ortamdan ulaştırılan yayın hizmetini,

cc) Yerel süreli yayın: Tek bir yerleşim biriminde yayımlanan süreli yayınlar ile haftada bir veya daha uzun aralıklarla yayımlanan yaygın ve bölgesel yayınları,

çç) Yüzölçümü: Basılı olarak yayımlanan süreli yayınların sayfa eni, sayfa boyu ve sayfa sayısının birbiriyle çarpılması sonucu bulunan rakamın metrekare cinsinden değerini,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Basın Kartının Niteliği, Basın Kartı Verilecek Kişilerde ve Basın Yayın Kuruluşlarında Aranacak Şartlar

Basın kartının niteliği

MADDE 5 – (1) Basın kartı, bu Yönetmeliğin 2 nci maddesinde belirtilen kişilere verilen resmi nitelikte bir kimlik belgesidir.

(2) Basın kartı, bu Yönetmelikte belirtilen hallerde süreli veya geçici olarak verilebileceği gibi sürekli nitelik de kazanabilir.

Basın kartı verilecek kişilerde aranan şartlar

MADDE 6 – (1) Basın kartı talep edenlerim başvuruda bulunabilmeleri için;

a) 18 yaşını bitirmiş olması,

b) En az lise veya dengi bir eğitim kurumundan mezun olması,

c) Kısıtlı veya kamu hizmetlerinden yasaklı olmaması,

ç) 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı 5 yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da şantaj, hırsızlık, sahtecilik, dolandırıcılık, güveni kötüye kullanma, yalan tanıklık, yalan yere yemin, iftira, suç uydurma, müstehcenlik, fuhuş, hileli iflas, zimmet, irtikap, rüşvet, kaçakçılık, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma suçları ile bu suçların özel kanunlardaki karşılıkları ve 5187 sayılı Kanunun 25 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan suçlardan veya bu suçlara tahrik ve teşvikten hüküm giymemiş olması,

d) 5953 sayılı Kanun hükümlerine uygun sözleşme yapmış olması,

e) Gazetecilik faaliyeti dışında ticari, sınai veya zirai faaliyette bulunmaması,şarttır.

(2) Basın kartı talep eden süreli yayın sahipleri veya tüzel kişi temsilcileri ile radyo ve televizyonların yönetim kurulu başkanlarında, enformasyon görevlilerinde ve bu Yönetmeliğin 11 inci maddesi uyarınca basın kartı talep edenlerde bu maddenin birinci fıkrasının (d) ve (e) bentlerinde belirtilen şartlar, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu ve Anadolu Ajansı aracılığıyla basın kartı talep edenlerde (d) bendinde belirtilen şart aranmaz.

(3) Bu Yönetmeliğin 15 inci maddesi uyarınca basın kartı talep edenlerde, bu maddenin birinci fıkrasının (b) bendindeki şart aranmaz.

Sahip veya tüzel kişi temsilcisi ile çalışanlarına basın kartı verilebilecek gazete ve dergilerde aranan şartlar

MADDE 7 – (1) Sahip veya tüzel kişi temsilcisi ile çalışanlarına basın kartı verilebilecek gazete ve dergilerin;

a) 5187 sayılı Basın Kanunu gereğince verilmiş beyannamede seçilen yayın türünün, bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde belirtilen tanımına uygun olması,

b) İlan, reklam, aynı mahiyetteki resim ve benzeri hazır kalıpların ve yan boşluklar toplam alanının yüzölçümü 1.20 metrekareden az olmayan süreli yayınlarda bu yüzölçümünün yarısını, yüzölçümü daha az olanlarda ise yüzölçümünün üçte birini geçmemesi ve her sayfanın yeniden dizilip tertiplenmiş olarak basılması,

c) Sözleşmeye bağlanmış, telif veya abonelik ücreti ödenmiş, kişi veya ajanslara ait her türlü yazı, haber, resim gibi malzemelerin dışında sayfa düzeni, başlığı ve metinlerinin üçte birinden fazlasının diğer bir yayından aynen alıntı olmaması,

ç) Abonelik yoluyla veya telif ücreti ödenmek suretiyle alıntı yapılmışsa alıntının hangi yayından yapıldığının gösterilmesi,

d) Kanuni nedenler veya belgelendirilebilen tabii afetler dışında, 5187 sayılı Basın Kanunu gereği verilen beyannamede belirtilen aralıklarla düzenli yayımlanması,

e) Prova tezgahı, teksir,
fotokopi makinesi veya yazıcıyla çoğaltılmamış olması, 
f) Yüzölçümü 2.25 metrekarenin üzerinde olanlar ve yayın alanının birden fazla yerleşim yerine sirayet etmesinden dolayı birkaç yerde baskı yapanlar hariç, yayın yerlerindeki matbaalarda basılması,

g) Yayınlanan her sayısından birer adedinin, en geç yayımı takip eden beş gün içinde yayımın yapıldığı il müdürlüğüne, il müdürlüğü bulunmayan illerde Genel Müdürlükçe belirlenen il müdürlüğüne, Ankara’da ise Genel Müdürlüğe gönderilmesi, ayrıca elektronik ortamda Genel Müdürlüğe iletilmesi,

ğ) 5187 sayılı Basın Kanunu gereği verilen beyannamede belirtilen yayın aralığının üç aydan fazla olmaması,

h) Herkesin görebileceği veya girebileceği yerlerde rayiç bedel karşılığında satışa arzı,zorunludur.

(2) Değişik adla dahi olsa, aynı veya ayrı yerlerde yayımlanan iki ya da daha çok gazetede, sözleşmeye bağlanmış, telif veya abonelik ücreti ödenmiş, kişi veya ajanslara ait her türlü yazı, haber, resim gibi malzemelerin dışında, benzer yazı, fotoğraf, resim, roman veya başka edebî ürünler gibi malzemeden sürekli olarak yararlanıldığı takdirde, bu gazetelerden başvurusu daha önce olanından basın kartı başvurusu kabul edilebilir. Bu durumda, ortak olarak yararlanılan malzemenin kullanma hakkının kendisine ait olduğunu iddia eden gazete, bu hususu ispatla yükümlüdür.

(3) Gazete ve dergilerinin yüzölçümlerinin hesaplanmasında Basın İlan Kurumu tarafından belirlenen hususlar da göz önünde bulundurulur.

 

Sahip veya tüzel kişi temsilcisi ile çalışanlarına basın kartı verilebilecek haber ve fotoğraf ajanslarında aranan şartlar

MADDE 8 – (1) Sahip veya tüzel kişi temsilcisi ile çalışanlarına basın kartı verilebilecek haber ve fotoğraf ajanslarının;

a) Ürettikleri yayınların kanuni nedenler veya belgelendirilebilen tabii afetler dışında, 5187 sayılı Basın Kanunu gereği verilen beyannamede belirtilen aralıklarla, düzenli yayımlanması veya elektronik ortamda iletilmesi,

b) Çalışmalarının her sayısından birer adedinin, en geç yayımı takip eden beş gün içinde yayımın yapıldığı il müdürlüğüne, il müdürlüğü bulunmayan illerde Genel Müdürlükçe belirlenen il müdürlüğüne, Ankara’da ise Genel Müdürlüğe gönderilmesi, ayrıca elektronik ortamda Genel Müdürlüğe iletilmesi,

c) Kadrosunda, daha önce basın kartı taşımış olan ve 5953 sayılı Kanun kapsamında çalışan en az beş gazetecinin bulunması,

ç) Toplam günlük tirajı yüz elli binden az olmayan basın-yayın kuruluşu veya yaygın ya da bölgesel nitelikte bir basın-yayın kuruluşu ile ücretli haber satış sözleşmesi yapmış olması, zorunludur.

 

Yönetim kurulu başkanına ve çalışanlarına basın kartı verilebilecek özel radyo ve televizyonlarda aranan şartlar

MADDE 9 – (1) Yönetim kurulu başkanına ve çalışanlarına basın kartı verilebilecek özel radyo ve televizyonların;

a) 6112 sayılı Kanunda ve bu Kanuna dayanılarak oluşturulan mevzuatta belirtilen yayın tekniklerine uygun yasal yayın izinlerini almış olmaları,

b) 6112 sayılı Kanunda belirtilen yayın ilkelerine ve program tür ve oranlarına ilişkin esaslara uygun yayın yapmaları,

c) Kanuni nedenler veya belgelendirilebilen tabii afetler dışında, düzenli yayın yapmaları,zorunludur.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Türk Uyruklu Basın Çalışanlarına ve Enformasyon

Görevlilerine Verilecek Basın Kartları

 

Basın-yayın kuruluşlarında basın kartı verilebilecek unvanlar ve kontenjanlar

MADDE 10 – (1) Türk uyruklu çalışanlarına basın kartı verilebilecek olan basın-yayın kuruluşlarına ait unvan ve kontenjanlar, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan listelerde gösterilmiştir. Buna göre;

a) Günlük siyasi gazetelere ait unvan ve kontenjanlara I sayılı listede,

b) Haftalık siyasi gazete ve dergilere ait unvan ve kontenjanlara II sayılı listede,

c) Siyasi olmayan gazete ve dergilere ait unvan ve kontenjanlara III sayılı listede,

ç) On beş gün veya daha fazla aralıklarla yayımlanan süreli yayınlara ait unvan ve kontenjanlara IV sayılı listede,

d) Anadolu Ajansına ait unvan ve kontenjanlara V sayılı listede,

e) Anadolu Ajansı hariç haber ve fotoğraf ajanslarına ait unvan ve kontenjanlara VI sayılı listede,

f) Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumuna ait unvan ve kontenjanlara VII sayılı listede,

g) Özel radyo ve televizyonlara ait unvan ve kontenjanlara VIII sayılı listede,yer verilmiştir.

 

Yabancı basın-yayın kuruluşlarında çalışan Türk uyruklu gazeteciler

MADDE 11 – (1) Başvuru sahibinin çalıştığı yabancı basın-yayın kuruluşunun Türkiye’de faaliyet göstermesi şartıyla yabancı basın yayın kuruluşlarında çalışan Türk uyruklu gazetecilere, talep etmeleri halinde basın kartı verilebilir. Bu fıkra uyarınca basın kartı talep edenlerden her bir basın-yayın kuruluşu için en fazla bir kişi hakkında bekleme süresi uygulanmaz.

(2) Yurt dışında Türkçe yayın yapan ve bu durumu ilgili ülkede bulunan büyükelçiliğimiz tarafından teyit edilen basın-yayın kuruluşlarının Türk uyruklu veya 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamındaki sahiplerine ve çalışanlarından birine, talep etmeleri halinde bekleme süresi aranmaksızın basın kartı verilebilir.

(3) Yayın sahiplerinin Türk uyruklu veya 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında olması şartıyla yurtdışında yabancı dilde yayın yapan basın-yayın kuruluşlarının Türk uyruklu veya Türkiye menşeli sahiplerine ve çalışanlarından birine bekleme süresi aranmaksızın basın kartı verilebilir.

(4) Yabancı basın yayın kuruluşlarında çalışan Türk uyruklu veya 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamındaki gazetecilerden üç aydan fazla olmamak üzere geçici bir süre için görevli olarak Türkiye’ye gelenlere, görevlerini kanıtlamaları şartıyla, basın kartı verilebilir.

(5) Herhangi bir basın-yayın kuruluşuna tabi olmaksızın yurt dışında serbest gazetecilik yapan Türk uyruklu gazetecilere, durumları ilgili ülkede bulunan büyükelçiliğimiz tarafından teyit edildiği takdirde, bekleme süresi aranmaksızın basın kartı verilebilir.

(6) Yabancı basın-yayın kuruluşlarında çalışan ve bu maddenin birinci fıkrası kapsamına girmeyen Türk uyruklu veya 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamındaki gazetecilere, bulundukları ülkedeki büyükelçiliğimizin o basın-yayın kuruluşunda çalıştığına ilişkin teyidi ve olumlu mütalaası alınmak kaydıyla basın kartı verilebilir.

(7) Bu madde uyarınca basın kartı verileceklerden istenecek belgeler ve bu kişilerin taşıması gereken şartlar Genel Müdürlük tarafından belirlenir.

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi İdari Teşkilatı Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığında basın kartı verilebilecek unvanlar

MADDE 12 – (1) Türkiye Büyük Millet Meclisi İdari Teşkilatı Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığında;

a) Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanı ve televizyon biriminden sorumlu başkan yardımcısına,

b) Televizyonla ilgili kısım sorumlusu, yönetmen, spiker, muhabir, kameraman, fotoğrafçı, sesçi ve resim seçici unvanlarıyla çalışanlara,basın kartı verilebilir.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulunda basın kartı verilebilecek unvanlar

MADDE 13 – (1) Radyo ve Televizyon Üst Kurulunda;

a) Başkan, Başkan Vekili ve Üst Kurul üyelerine,

b) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirine, Kamuoyu Yayın Araştırma ve Ölçme Dairesi Başkanına, İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanına, Uluslararası İlişkiler Dairesi Başkanına ve yukarıda belirtilen daire başkanlıklarında çalışan üst kurul uzmanlarına,basın kartı verilebilir.

 

Basın kartı verilebilecek kamu görevlileri ile basın mesleğini temsil edenler

MADDE 14 – (1) Basının bilgi edinmesini kolaylaştırmak amacıyla;

a) Cumhurbaşkanlığında; Basın Başdanışmanına, Kurumsal İletişim Başkanına, İnternet Yayını Müdürüne, Basın Başdanışmanına bağlı olarak çalışmak ve en az beş yıl basın kartı taşımış olanlara öncelik verilmek şartıyla bu birimde çalışan yirmi beş görevliye,

b) Başbakanlıkta; Halkla İlişkiler Dairesi Başkanına, Basın Başmüşavirine, sayıları yirmi beşi aşmamak üzere Başbakanlık Müsteşarlığınca Başbakanlık Basın Merkezi’nde basınla doğrudan ilgili işlerde çalıştığı belirtilen enformasyon görevlilerine,

c) Genelkurmay Başkanlığında; Basın Yayın Halkla İlişkiler ve Tanıtım Daire Başkanına ve bu birimde çalışan yedi görevliye,

ç) Basın ve halkla ilişkiler birimi kurulmuş bakanlıklarda; birimin amirine ve bakanların basın müşavirlerinden ikisine,

d) Valiliklerde, fiilen bu görevde bulunmaları şartıyla basın ve halkla ilişkiler müdürlerine ve bu görevi vekaleten icra edenlere,

e) Basın ve halkla ilişkiler birimi kurmuş büyükşehir belediyelerinde; birimin amirine ve en az beş yıl basın kartı taşımış olmak şartıyla bu birimde görev yapan bir görevliye,

f) Basın İlan Kurumunda; Yönetim Kurulu Üyelerine, Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcılarına, illerde görevli şube müdürlerine, ilan, kontrol ve koordinasyon hizmetleri ile görevli müdürlere,

g) İletişim fakültelerinin veya bu nitelikteki fakültelerin dekanları ve dekan yardımcıları ile basın-yayın, gazetecilik, radyo-televizyon ve halkla ilişkiler bölüm başkanlarına,

ğ) Basın kartı taşımakta iken Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliğine seçilenlere üyelikleri süresince,

h) Bakanlar Kurulunca kamu yararına çalıştığı tespit edilen basın yayın meslek kuruluşlarında; genel başkana, genel başkan yardımcısına, genel sekretere ve idare müdürüne,

ı) Basın yayın kuruluşlarının çalışanlarca kurulmuş ve basın kartlı en çok üyeye sahip olan sendikada, yönetim kurulunca yöneticiler arasından seçilen altı kişiye,basın kartı verilebilir.

 

Basın-Yayın ve Enformasyon
Genel Müdürlüğünde basın kartı verilebilecek unvanlar 
MADDE 15 – 
(1) Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünde;

a) Genel müdüre ve genel müdür yardımcılarına,

b) 1. hukuk müşaviri, daire başkanları, il müdürleri, basın müşavirleri ve basın ataşeleri ile Genel Müdürlük birimlerinde fiilen görev yapan basın ve enformasyon uzmanlarına ve uzman yardımcılarına,

c) Merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatı birimlerinde fiilen görev yapan; hukuk müşavirlerine, uzmanlara, şube müdürlerine, redaktörlere, mütercimlere, fotoğrafçılara, şeflere ve enformasyon hizmeti yapan diğer görevlilere,basın kartı verilebilir.

Basın kartı başvurusu

MADDE 16 – (1) Basın kartı başvurusu, Genel Müdürlüğün internet sitesinde yer alan elektronik basın kartı beyannamesi doldurularak yapılır.

(2) Başvurularda beyan esas olup başvuru sahibinden istenecek bilgi ve belgeler hakkında 19/6/2009 tarihli ve 2009/15169 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8 inci maddesi esas alınır.

(3) Elektronik ortamda doldurulan beyannamenin çıktısı, basın-yayın kuruluşlarının sahipleri veya ticaret sicilinde kayıtlı yetkili kişilerince onaylanır. Ancak, Genel Müdürlük tarafından oluşturulacak sisteme giriş için şifre alan ve bu sistemi kullanmak için Genel Müdürlük tarafından belirlenecek şartları yerine getiren basın-yayın kuruluşlarının beyanname onayları elektronik ortamda yapılır.

(4) Elektronik ortamda yapılan başvurulara ilişkin işlemler, Ankara’da ikamet ediliyor ise Genel Müdürlük, il müdürlüğü bulunan illerde ikamet ediliyor ise ilgili il müdürlüğü, il müdürlüğü bulunmayan illerde ikamet ediliyor ise Genel Müdürlükçe belirlenen il müdürlüğü tarafından elektronik ortamda yürütülür.

(5) 5953 sayılı Kanuna uygun olarak düzenlenmiş sözleşme, başvuru sahibinden fiziksel ortamda istenmez. Başvuru sahibinin sözleşmesindeki hususlar, elektronik ortamda doldurulan beyannamede yer alan iş sözleşmesi bilgileri alanına yazılarak Genel Müdürlüğe iletilir.

(6) Görevi gereği basın kartı talebinde bulunan kamu personeli, sözleşme yerine görevini belirten belgeyi fiziksel ortamda ibraz eder.

(7) İl müdürlükleri, başvuru ile ilgili mütalaalarını elektronik ortamda Genel Müdürlüğe iletirler.

(8) Başvuru sahibi, her işyeri ve unvan değişikliğinde başvurusunu yeniler.

(9) Usulüne uygun olmayan veya gerçeğe aykırı doldurulduğu tespit edilen beyannameler ile yapılmış başvurular yok hükmündedir.

 

Bekleme süreleri

MADDE 17 – (1) İlk defa basın kartı talebinde bulunanların bekleme süresi, basın kartı başvurusunu elektronik ortamda usulüne uygun olarak tamamladıkları tarihten itibaren başlar.

(2) Gazeteciler için bekleme süresi; meslekle ilgili bir lisans veya lisansüstü programından mezun olanlar için altı, diğer lisans veya meslekle ilgili bir ön lisans programından mezun olanlar için dokuz, diğer ön lisans mezunları için on iki ve lise mezunları için on sekiz aydır.

(3) Basın-yayın kuruluşu sahipleri veya tüzel kişi temsilcileri ile yönetim kurulu başkanları için bekleme süresi on iki aydır.

(4) Başvuru sahipleri, bekleme süresinin bitimine bir ay kala basın kartı başvurusunu yenilemek zorundadırlar.

(5) Basın kartı almak için başvuran kişilerin durumu, bekleme süresinin bitimini takip eden ilk Komisyon toplantısında değerlendirilir.

(6) Askerlikte geçen süre bekleme süresinden sayılmaz.

(7) Göreve bağlı basın kartının;

a) Bu Yönetmeliğin 12 ve 13 üncü maddelerinin birinci fıkralarının (a) bentlerinde, 14 üncü ve 15 inci maddelerinde, bu Yönetmeliğe ekli V ve VII sayılı listelerin (A) sıralarında sayılanlara,

b) Engellilik durumunun usulüne uygun olarak belgelendirilmesi koşuluyla, basın-yayın kuruluşlarının engelli kontenjanlarında çalışan gazetecilerden birine,

c) 5953 sayılı Kanun kapsamında sözleşmeli olarak en az beş yıl çalıştığını belgelendirenlere,verilmesi halinde bekleme süresi aranmaz.

(8) Yabancı uyruklu basın mensubu sıfatıyla basın kartı taşımış olan gazetecilerden Türk vatandaşlığına geçenlerin yabancı uyruklu olarak basın kartı taşıdıkları süreler bekleme süresinden sayılır.

(9) Başvuru sahiplerine bekleme süreleri ile ilgili yazılı bildirimde bulunulmaz. Ancak, bekleme sürelerinin elektronik ortamda sorgulanması için gerekli teknik imkan sağlanır.

(10) Bekleme süresi devam ederken meslekten ayrılan gazetecilerin bekleme süresi durur. Duran bekleme süresi, bunların mesleğe geri dönmeleri halinde, yeniden basın kartı başvurusunda bulundukları tarihten itibaren işlemeye devam eder.

(11) Sahip, tüzel kişi temsilcisi veya yönetim kurulu başkanı unvanıyla bekleme süresi devam edenlerin meslekten ayrılmaları halinde bekleme süresi kesilir. Bunların yeniden basın kartı başvurularında bekleme süresi yeniden başlar.

(12) Bekleme süresi aranmayan hallerde, Genel Müdürlüğün takdiri ile basın kartı düzenlenebilir.

(13) Bu Yönetmeliğin 11 nci maddesinin bekleme süreleri ile ilgili hükümleri saklıdır.

 

İlk inceleme ve bilgi isteme

MADDE 18 – (1) Genel Müdürlük, basın kartı için başvuruda bulunanlar hakkında, Komisyona katılan basın yayın meslek kuruluşlarından, valiliklerden, Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünden, il müdürlüklerinden, vergi dairelerinden, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden, Basın İlan Kurumundan veya gerekli gördüğü diğer kuruluşlardan bilgi ve belge isteyebilir.

(2) Toplanan bilgi ve belgelerden, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde aranan şartları taşımadığı Genel Müdürlükçe tespit edilenlerin talepleri reddedilir. Engel durumun ortadan kalkması halinde, yeniden başvuru yapılabilir.

(3) Genel Müdürlükçe yapılan değerlendirme sonucu, usulüne uygun başvuruda bulunmuş ve basın kartı almasına engel bir durumu olmadığı tespit edilmiş kişilere ait bilgi, belge, beyanname ve eklerini içeren dosya Komisyona intikal ettirilir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Basın Kartı Komisyonunun Oluşumu, Çalışma ve Karar Alma Usulleri ile Kartların Sahiplerine Ulaştırılması

Basın Kartı Komisyonunun oluşumu

MADDE 19 – (1) Komisyon;

a) Genel Müdürlüğü temsilen iki üye,

b) Basın-yayın meslek kuruluşlarının birleşerek oluşturdukları üst kuruluşlar hariç olmak üzere, süreli yayın organları sahip ve/veya çalışanlarınca oluşturulan meslek kuruluşlarından basın kartı sahibi en fazla üyesi bulunan meslek kuruluşunca belirlenecek iki, üye sayısı bakımından ikinci sıradaki meslek kuruluşunca belirlenecek bir üye,

c) 2/1/1961 tarihli ve 195 sayılı Basın İlan Kurumu Teşkiline Dair Kanunun 5 inci maddesinin son fıkrası uyarınca yapılacak toplantıda Anadolu gazete sahipleri arasından seçilecek temsilcilerden teşekkül edecek üç üye,

ç) Sürekli nitelikte basın kartı sahipleri arasından Genel Müdürlükçe seçilecek bir üye,

d) Basın-yayın meslek kuruluşlarının birleşerek oluşturdukları üst kuruluşlar hariç olmak üzere, 6112 sayılı Kanun kapsamında faaliyet gösteren radyo ve/veya televizyon kuruluşlarının yönetim kurulu başkanları veya çalışanlarınca oluşturulan meslek kuruluşlarından en fazla üyesi bulunan meslek kuruluşunca belirlenecek bir üye,

e) Basın-yayın meslek kuruluşlarının birleşerek oluşturdukları üst kuruluşlar hariç olmak üzere, ulusal düzeyde yayın yapan televizyonları temsil eden meslek kuruluşlarından en fazla üyesi bulunan meslek kuruluşunca belirlenecek bir üye,

f) Basın kartı sahibi gazeteciler arasından Genel Müdürlükçe seçilecek bir üye,

g) Basın kartı sahibi gazeteci üyesi en çok bulunan iki sendika tarafından belirlenecek birer üye,

ğ) İletişim Fakültesi dekanları arasından
Genel Müdürlükçe belirlenecek bir üye, 
olmak üzere, toplam on beş üyeden oluşur.

(2) Üyelerin görev süresi iki yıldır. Süresi dolan üyeler yeniden seçilebilir. Herhangi bir nedenle üyeliğin boşalması veya temsil ettikleri kuruluşların faaliyetlerinin sona ermesi halinde, boşalan üyenin süresini doldurmak üzere aynı usulle yeni bir üye seçilir.

(3) Komisyon ilk toplantısında üyeleri arasından iki yıl süre için bir başkan ve bir başkan vekili seçer. Genel Müdürlüğü temsil eden üyelerden biri raportörlük görevini üstlenir.

(4) Bu maddenin birinci fıkrasının (b), (d), (e), (f) ve (g) bentlerine göre basın-yayın meslek kuruluşlarını temsil edecek olan üyeler, en az beş yıldır basın kartı taşımakta olan meslek mensupları arasından seçilirler.

(5) Üyelerin görev süresince temsil ettikleri kuruluşların üye sayılarında meydana gelebilecek değişiklikler dikkate alınmaz.

 

Komisyonun toplanması, çalışma ve karar alma usulleri

MADDE 20 – (1) Komisyon Genel Müdürlüğün çağrısı üzerine yılda en az üç defa olağan olarak toplanır. Ancak, ihtiyaç halinde Genel Müdürlüğün çağrısı ile olağanüstü toplanabilir.

(2) Komisyon toplantıları, üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu ile yapılır. Kararlar, toplantıya katılan üye sayısının salt çoğunluğu ile alınır.

(3) İlk toplantıda yeterli çoğunluğun sağlanamaması halinde, ikinci toplantı en geç on beş gün içinde yapılır. İkinci toplantının tarihi, ilk toplantıya katılan üyeler tarafından salt çoğunlukla belirlenir. İkinci toplantıda üçte iki çoğunluk aranmaz.

(4) Komisyon toplantısına en az üç gün kala Komisyonda görüşülecek dosyalar kesinleştirilerek, listeler Komisyon üyelerine elektronik posta veya faks yolu ile bildirilir. Listeler kesinleştirildikten sonra ekleme ve çıkarma yapılamaz.

(5) Komisyon, dosya üzerinden yaptığı inceleme sonucunda, mesleki çalışmalarını ve mensubu bulunduğu basın yayın kuruluşunun niteliklerini değerlendirerek, talep sahibinin basın kartı alıp alamayacağına karar verir. Fiziksel ortamdaki mesleki çalışmalar, Genel Müdürlüğün belirleyeceği bir yöntemle elektronik ortamda iletilebilir.

(6) Komisyon üyeleri, gündeme alınan her başvuru ile ilgili olarak kabul, şartlı kabul, iade ya da ret yönünde bir karar verir. Toplantılarda çekimser oy kullanılamaz.

(7) Komisyon kararları bir tutanakla tespit edilir. Tutanak, toplantıya katılan üyeler tarafından imza altına alınır. Şartlı kabul, iade veya ret yönünde oy kullanan üyelerin gerekçeli kararları tutanağa eklenir.

(8) Komisyon, en az üçte bir üyesinin gerekli görmesi halinde, talep sahibini davet ederek mesleki çalışmaları hakkında bilgi isteyebilir.

(9) Komisyonca alınan kararlar, Genel Müdürün onayı ile kesinleşir.

 

Kartların sahiplerine ulaştırılması

MADDE 21 – (1) Genel Müdürlük onayını takiben düzenlenen basın kartları, Ankara’da Genel Müdürlük, il müdürlüğü bulunan yerlerde il müdürlükleri, diğer illerde Genel Müdürlükçe belirlenen il müdürlükleri aracılığı ile sahiplerine teslim edilir.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Sürekli Nitelikte Basın Kartı

 

Sürekli nitelikte basın kartı başvurusu

MADDE 22– (1) Bu Yönetmeliğin Üçüncü Bölümünde sayılan basın kartı alabilecek görev ve unvanlarda görev yapmış veya yapmakta olmaları ve 6 ncı maddesindeki nitelikleri taşımaları şartıyla;

a) En az on sekiz yıl basın kartı taşımış olanlar,

b) En az on yıl 5953 sayılı Kanuna göre sözleşmeyle çalışmış, bir süre basın kartı taşımış ve sigorta primleri yatırılmış olmak şartlarıyla, tamamında basın kartı taşımamakla birlikte en az yirmi yıl 5953 sayılı Kanun kapsamındaki işlerde sözleşmeli ya da sözleşmesiz fiilen çalışanlar,

c) İlgili mevzuat hükümlerince gazeteciliğe devam edemeyecek derecede malûl oldukları sabit olanlar,

sürekli nitelikte basın kartı almak için başvurabilirler.

(2) Bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen sürelerin hesabında, bu Yönetmeliğin 27 nci maddesi uyarınca basın kartı taşınan dönemlere ait toplam sürenin en fazla on sekiz ayı dikkate alınır.

(3) Bu maddenin birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca sürekli nitelikte basın kartı almak için başvuruda bulunanlar hakkında bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (d) ve (e) bentleri hükümleri uygulanmaz.

(4) Yabancı uyruklu olanlara sürekli nitelikte basın kartı verilmez.

(5) Genel Müdürlüğün bağlı bulunduğu Başbakan Yardımcısına bu göreve atandığında ve Genel Müdürlük görevine asaleten atanmış olanlara görevlerinin bitiminde sürekli nitelikte basın kartı verilir.

 

Sürekli nitelikte basın kartı başvurularının incelenmesi

MADDE 23 – (1) Genel Müdürlük, başvuru sahibi ile ilgili gerekli gördüğü bilgi ve belgeleri ilgili kurum ve kuruluşlardan isteyebilir.

(2) Genel Müdürlükçe, toplanan bilgi ve belgelere göre nitelikleri bu Yönetmeliğin 6 ncı ve 22 nci maddelerine uygun olan başvuru sahiplerinin dosyaları, mesleki çalışmaları, varsa basılmış eserleri ve ödül belgeleriyle birlikte Komisyona gönderilir.

Sürekli nitelikte basın kartı başvurularının Komisyonda değerlendirilmesi ve kartların sahiplerine ulaştırılması

MADDE 24 – (1) Komisyon, gönderilen dosyalarda eksik gördüğü bilgi ve belgeleri, Genel Müdürlük aracılığıyla, ilgili kurum ve kuruluşlardan veya doğrudan talep sahibinden isteyebilir.

(2) Komisyon, başvuru sahibinin niteliklerini, mesleki çalışmalarını, eserlerini, ödüllerini değerlendirerek sürekli nitelikte basın kartı taşıyıp taşımayacağına karar verir. Bu konuda takdir yetkisine sahip bulunan Komisyonun kararları, Genel Müdürlükçe onaylandıktan sonra kesinleşir ve ilgiliye duyurulur.

(3) Komisyonca reddedilen sürekli nitelikte basın kartı talepleri, yeniden başvuru halinde, kararın verilişini takip eden üçüncü Komisyon toplantısında tekrar görüşülebilir.

(4) Sürekli nitelikte düzenlenmiş basın kartı, bu Yönetmeliğin 21 inci maddesinde belirlenen usulde sahiplerine ulaştırılır.

 

Sürekli nitelikte basın kartının iptali

MADDE 25 – (1) Sürekli nitelikte basın kartı sahibinin;

a) Basın meslek onurunu zedeleyecek işler yaptığı, davranışlarda bulunduğu veya alışkanlıklar edindiği,

b) Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin (c) ve (ç) bentlerine aykırı duruma düştüğü, hallerde sürekli nitelikte basın kartı, Genel Müdürlüğün teklifi üzerine Komisyonca iptal edilir ve iptal kararı Genel Müdürün onayı ile kesinleşir.

 

ALTINCI BÖLÜM

Bildirim Zorunluluğu, Gazetecilerin Geçici İşsizlik Hali, Basın Kartının İade ve İptal Edileceği Haller ile İptalin Sonuçları

 

İşten ayrılma veya unvan değişikliğinde bildirim zorunluluğu

MADDE 26 – (1) Basın kartı taşıyan veya basın kartı talebinde bulunmuş kişilerin, beyan ettikleri işyerlerinden ayrılmaları veya görev unvanlarının değişmesi halinde durum, basın-yayın kuruluşu sahipleri ve kişiler tarafından işten ayrılış veya değişiklikten itibaren bir ay içinde, Genel Müdürlüğe yazılı olarak bildirilir.

(2) Genel Müdürlük, bu maddeye göre yapılacak bildirimlerin elektronik ortamda yapılmasına ilişkin zorunluluk getirmeye yetkilidir.

 

Gazetecilerin geçici işsizlik hali

MADDE 27 – (1) Emeklilik hakkını elde edememiş basın kartı sahibi gazetecilerin işlerinden ayrılmaları halinde, ayrılış tarihinden itibaren bir ay içinde işsiz olduklarını beyan etmiş olmaları şartıyla;

a) Beş yıla kadar basın kartı taşımış olanlara dokuz ay,

b) Beş ila on yıl arasında basın kartı taşımış olanlara on iki ay,

c) On yıldan fazla basın kartı taşımış olanlara on sekiz ay, süre ile serbest basın kartı verilebilir.

(2) Bu süreler, gazetecinin işten ayrıldığı tarihten başlar. Ancak, işten ayrıldığı son basın yayın kuruluşunda geçen çalışma süresini aşamaz.

(3) Bu madde hükümlerine göre basın kartı talep edenlerin en son ayrıldıkları basın yayın kuruluşunda asgari bir yıl süreyle çalışmış olmaları şarttır.

(4) Bu madde hükümlerinden faydalanmak isteyen basın mensuplarının basın yayın kuruluşlarında fiilen çalışırken işten ayrılmaları şarttır.

 

Basın kartının iade edilmesi gereken haller

MADDE 28 – (1) Basın kartı;

a) İşyeri veya görev unvanının değişmesi,

b) Askerlik, emeklilik ve benzeri nedenlerle işten ayrılma,

c) Basın kartı alma hakkı bulunmayan başka bir göreve atanma,

ç) Basın-yayın kuruluşlarının başkasına devri veya yayına son vermesi,

d) Belirli bir süre için verilmiş ise bu sürenin sona ermesi,

e) Bu Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi hariç diğer bentler uyarınca kartın iptal edilmesi,

hallerinde bir ay içinde Genel Müdürlüğe iade edilir.

(2) Bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında bulunanların yeniden basın kartı talep etmeleri halinde, ellerindeki basın kartı yenisi ile değiştirilinceye kadar geçerliliğini korur.

 

Basın kartının iptal edileceği haller

MADDE 29 – (1) Basın kartı sahibinin;

a) Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde sayılan niteliklere sahip olmadığının veya bu nitelikleri sonradan kaybettiğinin anlaşılması,

b) Sahibi veya bağlı bulunduğu basın-yayın kuruluşunun, bu Yönetmelikte sayılan niteliklere sahip olmadığının veya bu nitelikleri sonradan kaybettiğinin anlaşılması,

c) Bu Yönetmeliğin 26 ncı maddesinde yer alan bildirim zorunluluğunu yerine getirmemesi,

ç) Gerçeğe aykırı bilgiler içeren beyanda bulunması veya bu nitelikteki bir beyanının onaylanması,

d) Bu Yönetmeliğin 28 inci maddesi gereği iade etmesi gereken basın kartını süresinde iade etmemesi,

e) Bu Yönetmeliğin 27 nci maddesine göre serbest basın kartı verilmiş gazetecinin çalışmaya başlaması,

f) Basın kartını veya basın trafik kartını bir başkasına kullandırması,

g) Basın kartının veya basın trafik kartının zayi olması,

hallerinde, basın kartı ve varsa basın trafik kartı Genel Müdürlükçe derhal iptal edilir.

(2) Bu maddeye göre yapılan iptal işlemi hakkında, Genel Müdürlükçe gerekli görülen kamu kurum ve kuruluşları ile basın-yayın meslek kuruluşlarına bilgi verilir.

 

Basın kartının iptal edilmesinin sonuçları

MADDE 30 – (1) Basın kartının;

a) Bu Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin (a) ve (b) bendleri uyarınca iptali halinde, kart almaya engel durum ortadan kalksa dahi iptal tarihinden itibaren bir yıl,

b) Bu Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin (ç) bendi uyarınca iptali halinde, iptal tarihinden itibaren beyanname sahibi için üç yıl, onaylayan için bir yıl,

c) Bu Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin (c) , (d), (e) ve (f) bendleri uyarınca iptali halinde, iptal tarihinden itibaren altı ay,geçmedikçe yeniden basın kartı verilmez.

(2) Bu süreler dolduktan sonra yeniden kart alınmak istenirse usulüne uygun olarak yeni bir başvuru yapılması gereklidir. Yeni başvuru, iptal edilen basın kartının iade edilmesi şartıyla geçerlilik kazanır.

(3) Bu başvurunun yapıldığı tarih, birinci fıkra uyarınca yapılacak işlemler açısından basın kartının iptal tarihi olarak kabul edilir.

 

YEDİNCİ BÖLÜM

Yabancı Uyruklu Gazetecilere Verilecek Basın Kartları

Basın kartı verilebilecek yabancı uyruklu gazeteciler

MADDE 31 – (1) Talepleri halinde;

a) Yabancı basın-yayın kuruluşlarını temsilen Türkiye’de yerleşik olarak faaliyet gösteren veya geçici olarak Türkiye’ye gelen,

b) Türkiye’de yaygın süreli yayınlar ile ulusal ve uluslararası nitelikte yayın yapan radyo ve televizyon kuruluşlarında çalışan, yabancı uyruklu basın-yayın çalışanlarına, en fazla verildiği yılın sonuna kadar geçerli olmak üzere, görev süresine bağlı basın kartı verilebilir.

(2) Basın kartının verilip verilmemesi hususunda Genel Müdürlüğün takdir yetkisi vardır.

(3) Türk vatandaşlığının yanı sıra başka ülke vatandaşlıklarını da taşıyan gazeteciler, bu Yönetmelik açısından Türk uyruklu kabul edilirler.

 

Yabancı uyruklu gazetecilerin basın kartı başvurusu

MADDE 32 – (1) Basın kartı talep eden yabancı uyruklu gazeteciler tarafından, Genel Müdürlük internet sitesinde yer alan elektronik başvuru formu usulüne uygun olarak doldurulur ve aşağıda belirtilen;

a) Basın-yayın kuruluşu tarafından görevlendirildiklerini ve hizmet-ücret ilişkisini gösteren belge,

b) Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği veya Başkonsolosluklarından aldıkları basın mensubu olduklarına ilişkin vize ya da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından aldıkları çalışma vizesi,

c) Bağlı bulundukları kuruluşun idare merkezinin bulunduğu ülkenin Türkiye’deki büyükelçilik, elçilik veya konsolosluklarından aldıkları takdim mektubu,

ç) Pasaportlarının vize ve kimlik sayfalarının fotokopisi,

d) Bir adet vesikalık fotoğrafları,

sisteme yüklenir. Başvuru sahiplerince belgelerin asılları Ankara’da Genel Müdürlüğe, il müdürlüğü bulunan illerde il müdürlüğüne, diğer illerde ise Genel Müdürlükçe belirlenen il müdürlüğüne verilir.

(2) Geçici bir süre ile görev yapmak üzere Türkiye’ye gelen gazeteciler, akreditasyon formu ekinde, bu maddenin birinci fıkrasının (c), (ç) ve (d) bentlerinde belirtilen belgelerin yanında görev sürelerini, Türkiye’deki çalışma alan ve konularını belirten görevlendirme belgesini de ibraz ederler. Bunlara, görev sürelerine bağlı olarak üç ayı geçmemek üzere basın kartı verilebilir. Bu süre, talep edilmesi halinde bir defaya mahsus olmak üzere uzatılabilir.

(3) Anadolu Ajansı ve Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu aracılığıyla başvuran basın mensuplarından bu maddenin birinci fıkrasının (c) bendindeki belge istenmez.

(4) İl müdürlükleri kendilerine yapılan başvurularda, başvuru sahibi hakkındaki mütalaalarını Genel Müdürlüğe gönderirler.

 

Yabancı uyruklu gazeteciler için basın kartı kontenjanı

MADDE 33 – (1) Türkiye’de yerleşik olarak faaliyet gösteren her bir yabancı haber ve fotoğraf ajansı ile televizyon kuruluşunun yabancı uyruklu çalışanlarından en çok yedi, bunların dışındaki yabancı basın-yayın kuruluşu çalışanlarından en çok üç kişiye basın kartı verilebilir.

(2) Bu maddenin birinci fıkrasında yazılı kontenjanlar, yerli basın-yayın kuruluşlarında çalışan yabancı uyruklu gazeteciler için de uygulanır.

(3) Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu ile Anadolu Ajansının yabancı uyruklu çalışanları hakkında bu madde hükmü uygulanmaz.

 

Kartların iadesi ve iptali

MADDE 34 – (1) Yabancı uyruklu gazeteci, görevinin sona ermesi, kurum değişikliği veya ikametgâh adresi değişikliği hallerinde basın kartını iade etmek zorundadır. Bu zorunluluğa uymayanların kartları iptal edilir.

(2) Genel Müdürlük, gerekli gördüğü hallerde yabancılara verilen basın kartını iptal edebilir.

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

Her yılın sonunda bildirim

MADDE 35 – (1) Genel Müdürlük, basın kartlarının geçerliliğini koruyup korumadığının tespiti amacıyla her yılın sonunda vize işlemi yapar.

(2) Basın-yayın kuruluşları, basın kartı taşıyan mensuplarını gösteren ve yetkililerince onaylanmış listeleri her yılın aralık ayında Genel Müdürlüğe gönderirler.

(3) Genel Müdürlük, yıllık vize işlemlerinin yapılabilmesi için mesleki çalışmaların gönderilmesini de isteyebilir.

(4) Bu maddenin ikinci fıkrasına göre hazırlanacak listelerde gazetecinin adı-soyadı, görev unvanı ve basın kartı numarası bilgileri ile sözleşmesinin veya varsa toplu sözleşmenin geçerliliğini koruduğuna dair kaydın bulunması şarttır.

(5) Gerekli bildirimde bulunmayan veya eksik bildirimde bulunan basın-yayın kuruluşu sahibi Genel Müdürlükçe uyarılır. Bu uyarıya rağmen on beş gün içinde istenilenlerin yerine getirilmemesi halinde bu basın-yayın kuruluşu sahibi ve çalışanlarının basın kartları vize edilmez.

(6) Genel Müdürlük, bu madde uyarınca yapılacak bildirimlerin elektronik ortamda yapılmasını zorunlu kılabilir.

 

Genel kart değişimi

MADDE 36 – (1) Genel Müdürlük genel kart değişimine karar verebilir.

(2) Kart değişikliğini düzenleyen genelge, yeni basın kartı örneği ve imza sirküleri ile birlikte valiliklere, il müdürlüklerine, basın-yayın meslek kuruluşlarına ve gerekli görülen diğer kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilir.

(3) Genel kart değişimi, Genel Müdürlük internet sitesi, Anadolu Ajansı ve Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu aracılığıyla duyurulur. Bu duyuru üzerine basın kartı sahipleri, bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesinde belirlenen usul ve belgelerle başvururlar.

(4) Kart değişikliğini takiben, yeni basın kartı alanların ad-soyad ve mensubu oldukları basın-yayın kuruluşunu gösterir listeler, Genel Müdürlük internet sitesinde ilan edilir.

 

Basın trafik kartı

MADDE 37 – (1) Basın kartı sahiplerine talepleri halinde basın trafik kartı verilebilir.

(2) Basın trafik kartının verilmesi, kullanılması, sağlayacağı kolaylıklar ve gerektiğinde geri alınmasına ait usul ve esaslar, Genel Müdürlük ve Emniyet Genel Müdürlüğünce birlikte tespit edilir.

 

Basın kartının kaybedilmesi veya yıpranması

MADDE 38 – (1) Basın kartını kaybedenler veya basın kartı yıprananlar, bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesinde belirtilen yetkili mercilere yapacakları başvuru ile basın kartı talep edebilirler.

(2) Basın kartını kaybedenler, durumu ilan ettirdikleri gazete nüshası ile halen çalıştıklarını belirten belgeyi başvurularına eklerler.

(3) Kayıp veya yıpranma nedeniyle basın kartı talebi, bir takvim yılı içinde en çok iki defa yapılabilir.

 

Basın kartına benzer kart düzenleme

MADDE 39 – (1) Genel Müdürlükçe verilen basın kartlarına dizgi, fon, tertip, şekil ve renk bakımından benzer kart düzenlemiş ve/veya bu kartları kullanmış olanlara, şartları taşısalar dahi basın kartı verilmez. Düzenleyenlerin basın kartı var ise, bu kartlar derhal iptal edilir.

(2) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun bu konudaki hükümleri saklıdır.

 

Basın kartının geçerlilik süresi

MADDE 40 – (1) Göreve bağlı olarak düzenlenen basın kartlarının azami geçerlilik süresi üç yıldır. Geçerlilik süresi dolan basın kartı sahiplerinden aynı şartlarla gazetecilik mesleğine devam edenlerin kartları, bu Yönetmeliğin 35 inci maddesi çerçevesinde yenilenir.

(2) Bu Yönetmeliğin 28 inci, 29 uncu ve 34 üncü madde hükümleri saklıdır.

 

Saklı haklar

MADDE 41 – (1) Bundan önceki Yönetmeliklere dayanılarak;

a) Usulünce verilmiş olan basın şeref kartı ile sürekli nitelikte basın kartı sahiplerinin,

b) Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesindeki diğer şartları taşımaları kaydıyla, asgari öğrenim şartını taşımamalarına rağmen basın kartı alanların, hakları saklıdır.

Yürürlükten kaldırılan Yönetmelik

MADDE 42 – (1) 23/3/2001 tarihli ve 24351 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Basın Kartı Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Mevcut Komisyon

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Yürürlükten kaldırılan Yönetmelik hükümlerine göre teşekkül etmiş olan Komisyonun görev süresi bu Yönetmeliğin yayımı tarihinde sona erer.

Yürürlük

MADDE 43 – (1) Bu Yönetmeliğin 17 nci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları yayımı tarihinden altı ay sonra, diğer maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 44 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Genel Müdürlüğün bağlı bulunduğu Bakan yürütür.

EKLER

I SAYILI LİSTE

Günlük Siyasi Gazetelerde Basın Kartı Alabilecek Unvanlar ve Kontenjanlar

A. UNVANLAR

1. İmtiyaz sahibi veya tüzel kişi temsilcisi,

2. Genel yayın yönetmeni veya genel yayın koordinatörü veya genel yayın müdürü veya yayın yönetmeni,

3. Genel müdür veya genel koordinatör veya müessese müdürü veya idare müdürü,

4. Gazetenin yayınlandığı yerde oturması şartıyla sorumlu yazı işleri müdürü veya sorumlu müdür,

5. Yazı işleri müdürü,

6. Gece yazı işleri sorumlusu,

7. İstihbarat ve haber bölüm şefi veya ayrı ayrı olmak üzere istihbarat bölüm şefi ile haber bölüm şefi,

8. Politika, iç haberler, dış haberler, gündem, ekonomi, finans, magazin, eğitim, spor, kültür sanat, turizm, aile, sağlık, bilim ve teknoloji, çevre, özel haberler, yeni medya haberleri alanlarında çalışmak şartıyla; haber müdürü veya editörü veya redaktörü veya şefi,

9. Kendine ait köşesi olan ve periyodik olarak yazılar yazan; başyazar ve yazar,

10. Muhabir,

11. Foto muhabiri,

12. Temsilci muhabir,

13. Görsel yönetmen veya sayfa sekreteri veya haber alanında görev alan tasarımcı grafiker,

14. Karikatürist,

15. Ressam,

16. Okur temsilcisi,

17. Bölge veya il temsilcisi,

B. KONTENJANLAR

1. Sayfalarının yüzölçümü toplamı 1,20 metrekareden fazla olanların;

a. Yurtiçi bürolarında çalışanlara kontenjan sınırlaması yapılmaz.

b. Yaygın ve bölgesel gazetelerin yurtdışı bürolarında çalışanlara kontenjan sınırlaması yapılmaz.

c. Yerel gazetelerin yurtdışı bürolarında çalışanların en fazla yüzde yirmi beşine basın kartı verilir.

2. Sayfalarının yüzölçümü toplamı 0,80 metrekare ile 1,19 metrekare aralığında olan yerel gazetelerin sahibi veya tüzel kişi temsilcisi ile 8 çalışanına basın kartı verilir.

3. Sayfalarının yüzölçümü toplamı 0,60 metrekare ile 0,79 metrekare aralığında olan yerel gazetelerin sahibi veya tüzel kişi temsilcisi ile 3 çalışanına basın kartı verilir.

4. Sayfalarının yüzölçümü toplamı 0,40 metrekare ile 0,59 metrekare aralığında olan yerel gazetelerin sahibi veya tüzel kişi temsilcisi ile 1 çalışanına basın kartı verilir.

5. Yüzölçümü 0,39 metrekare veya daha az olan yerel gazeteler, 1,19 metrekare veya daha az olan yaygın ve bölgesel gazetelerden basın kartı başvurusu kabul edilmez.

6. Yüzölçümü 1,19 metrekare veya daha az olanların yurtdışı bürolarında çalışanlara basın kartı verilmez.

 

II SAYILI LİSTE

Haftalık Siyasi Gazete ve Dergilerde Basın Kartı Alabilecek Unvanlar ve Kontenjanlar

A. UNVANLAR

1. İmtiyaz sahibi veya tüzel kişi temsilcisi,

2. Genel yayın yönetmeni veya genel yayın koordinatörü veya genel yayın müdürü veya yayın yönetmeni,

3. Genel müdür veya genel koordinatör veya müessese müdürü veya idare müdürü,

4. Gazetenin yayımlandığı yerde oturması şartıyla sorumlu yazı işleri müdürü veya sorumlu müdür,

5. Yazı işleri müdürü,

6. Gece yazı işleri sorumlusu,

7. İstihbarat ve haber bölüm şefi veya ayrı ayrı olmak üzere istihbarat bölüm şefi ile haber bölüm şefi,

8. Politika, iç haberler, dış haberler, gündem, ekonomi, finans, magazin, eğitim, spor, kültür sanat, turizm, aile, sağlık, bilim ve teknoloji, çevre, özel haberler, yeni medya haberleri alanlarında çalışmak şartıyla; haber müdürü veya editörü veya redaktörü veya şefi,

9. Kendine ait köşesi olan ve periyodik olarak yazılar yazan; başyazar ve yazar,

10. Muhabir,

11. Foto muhabiri,

12. Temsilci muhabir,

13. Görsel yönetmen veya sayfa sekreteri veya haber alanında görev alan tasarımcı grafiker,

14. Karikatürist,

15. Ressam,

16. Okur temsilcisi,

17. Bölge veya il temsilcisi,

 

B. KONTENJANLAR

1. Gazetelerde:

a. Yüzölçümü toplamı 3,60 metrekare veya daha fazla olanların sahibi veya tüzel kişi temsilcisi ile 25 çalışanına basın kartı verilir. Bu kontenjan uygulamasında yurtdışı bürolarında çalışanlar da göz önünde bulundurulur.

b. Yüzölçümü toplamı 1,20 metrekare ile 3,59 metrekare arasında olanların sahibi veya tüzel kişi temsilcisi ile 10 çalışanına basın kartı verilir.

c. Yüzölçümü toplamı 0,80 metrekare ile 1,19 metrekare arasında olanların sahibi veya tüzel kişi temsilcisi ile 3 çalışanına basın kartı verilir.

d. Yüzölçümü toplamı 0,60 metrekare ile 0,79 metrekare arasında olanların sahibi veya tüzel kişi temsilcisi ile 1 çalışanına basın kartı verilir.

e. Yüzölçümü toplamı 0,59 metrekare veya daha az olanlardan basın kartı başvurusu kabul edilmez.

f. Yüzölçümü toplamı 3,59 metrekare veya daha az olanların yurtdışı bürolarında çalışanlara basın kartı verilmez.

 

2. Dergilerde:

a. Sayfa sayısı 100 veya daha fazla olanların sahibi veya tüzel kişi temsilcisi ile 25 çalışanına basın kartı verilir.

b. Sayfa sayısı 60 ile 99 arasında olanların sahibi veya tüzel kişi temsilcisi ile 9 çalışanına basın kartı verilir.

c. Sayfa sayısı 30 ile 59 arasında olanların sahibi veya tüzel kişi temsilcisi ile 2 çalışanına basın kartı verilir.

d. Sayfa sayısı 29 veya daha az olanlardan basın kartı başvurusu kabul edilmez.

e. Yurtdışı bürolarında çalışanlara basın kartı verilmez.

III SAYILI LİSTE

Siyasi Olmayan Gazete ve Dergilerde Basın Kartı Alabilecek Unvanlar ve Kontenjanlar

A. UNVANLAR

1. İmtiyaz sahibi veya tüzel kişi temsilcisi,

2. Genel yayın yönetmeni veya genel yayın koordinatörü veya genel yayın müdürü veya yayın yönetmeni,

3. Genel müdür veya genel koordinatör veya müessese müdürü veya idare müdürü,

4. Gazetenin yayınlandığı yerde oturması şartıyla sorumlu yazı işleri müdürü veya sorumlu müdür,

5. Yazı işleri müdürü,

6. Gece yazı işleri sorumlusu,

7. İstihbarat ve haber bölüm şefi veya ayrı ayrı olmak üzere istihbarat bölüm şefi ile haber bölüm şefi,

8. Haber müdürü veya editörü veya redaktörü veya şefi,

9. Kendine ait köşesi olan ve periyodik olarak yazılar yazan; başyazar ve yazar,

10. Muhabir,

11. Foto muhabiri,

12. Görsel yönetmen veya sayfa sekreteri veya haber alanında görev alan tasarımcı grafiker,

13. Karikatürist,

14. Ressam,

15. Okur temsilcisi,

 

B. KONTENJANLAR

1. Günlük Gazetelerde:

a. Yüzölçümü toplamı 1,20 metrekare veya daha fazla olanların sahibi veya tüzel kişi temsilcileri ile 25 çalışanına basın kartı verilir.

b. Yüzölçümü toplamı 0,80 metrekare ile 1,19 metrekare arasında olanların sahibi veya tüzel kişi temsilcileri ile 4 çalışanına basın kartı verilir.

c. Yüzölçümü toplamı 0,60 metrekare ile 0,79 metrekare arasında olanların sahibi veya tüzel kişi temsilcileri ile 1 çalışanına basın kartı verilir.

d. Yüzölçümü toplamı 0,59 metrekare veya daha az olanlardan basın kartı başvurusu kabul edilmez.

e. Yurtdışı bürolarında çalışanlara basın kartı verilmez.

 

2. Haftalık Gazetelerde:

a. Yüzölçümü toplamı 3,60 metrekare veya daha fazla olanların sahibi veya tüzel kişi temsilcileri ile 14 çalışanına basın kartı verilir.

b. Yüzölçümü toplamı 1,20 metrekare ile 3,59 metrekare arasında olanların sahibi veya tüzel kişi temsilcileri ile 5 çalışanına basın kartı verilir.

c. Yüzölçümü toplamı 0,80 metrekare ile 1,19 metrekare arasında olanların sahibi veya tüzel kişi temsilcileri ile 2 çalışanına basın kartı verilir.

d. Yüzölçümü toplamı 0,79 metrekare veya daha az olanlardan basın kartı başvurusu kabul edilmez.

e. Yurtdışı bürolarında çalışanlara basın kartı verilmez.

 

3. Dergilerde:

a. Sayfa sayısı 100 veya daha fazla olanların sahipleri veya tüzel kişi temsileri ile 14 çalışanına basın kartı verilir.

b. Sayfa sayısı 60 ile 99 arasında olanların sahipleri veya tüzel kişi temsilcileri ile 5 çalışanına basın kartı verilir.

c. Sayfa sayısı 30 ile 59 arasında olanların sahipleri veya tüzel kişi temsilcileri ile 2 çalışanına basın kartı verilir.

d. Sayfa sayısı 29 veya daha az olanlardan basın kartı başvurusu kabul edilmez.

e. Yurtdışı bürolarında çalışanlara basın kartı verilmez.

IV SAYILI LİSTE

On Beş Gün ve Daha Fazla Aralıklarla Yayınlanan Gazete ve Dergilerde Basın Kartı Alabilecek Unvanlar ve Kontenjanlar

A. UNVANLAR

1. İmtiyaz sahibi veya tüzel kişi temsilcisi,

2. Yayın yönetmeni,

3. Gazetenin yayınlandığı yerde oturması şartıyla sorumlu yazı işleri müdürü veya sorumlu müdür,

4. Yazı işleri müdürü,

5. İstihbarat ve haber bölüm şefi,

6. Politika, iç haberler, dış haberler, gündem, ekonomi, finans, magazin, eğitim, spor, kültür sanat, turizm, aile, sağlık, bilim ve teknoloji, çevre, özel haberler, yeni medya haberleri alanlarında çalışmak şartıyla; haber müdürü veya editörü veya redaktörü veya şefi,

7. Kendine ait köşesi olan ve periyodik olarak yazılar yazan; başyazar ve yazar,

8. Muhabir,

9. Foto muhabiri,

10. Görsel yönetmen veya sayfa sekreteri veya haber alanında görev alan tasarımcı grafiker,

11. Karikatürist,

12. Ressam,

B. KONTENJANLAR

1. Gazetelerde:

a. On beş günde bir ve aylık aralıklarla yayımlananlardan, yüzölçümü toplamı 1,60 metrekare veya daha fazla olanların sahip veya tüzel kişi temsilcileri ile 7 çalışanına basın kartı verilir.

b. Aylık, iki aylık ve üç aylık aralıklarla yayımlananlardan, yüzölçümü toplamı 2,40 metrekare veya daha fazla olanların sahip veya tüzel kişi temsilcileri ile 4 çalışanına basın kartı verilir.

c. On beş günde bir ve aylık aralıklarla yayımlananlardan, yüzölçümü toplamı 1,59 metrekare veya daha az, aylık, iki aylık ve üç aylık aralıklarla yayın yapanlarda yüzölçümü toplamı 2,39 metrekare veya daha az olanlardan basın kartı başvurusu kabul edilmez.

d. Yurtdışı bürolarında çalışanlara basın kartı verilmez.

e. Üç aydan fazla aralıklarla yayımlananlardan, gelen basın kartı başvuruları kabul edilmez.

2. Dergilerde:

a. Sayfa sayısı 120 veya daha fazla olanların sahip veya tüzel kişi temsilcileri ile 15 çalışanına basın kartı verilir.

b. Sayfa sayısı 80 ile 119 arasında olanların sahip veya tüzel kişi temsilcileri ile 9 çalışanına basın kartı verilir.

c. Sayfa sayısı 50 ile 79 arasında olanların sahip veya tüzel kişi temsilcileri ile 2 çalışanına basın kartı verilir.

d. Sayfa sayısı 49 veya daha az olanlardan gelen basın kartı başvuruları kabul edilmez.

e. Yurtdışı bürolarında çalışanlara basın kartı verilmez.

V SAYILI LİSTE

Anadolu Ajansında Basın Kartı Alabilecek Unvanlar

A. Yönetim Kurulu başkan ve üyeleri, genel müdür, genel müdür yardımcıları, genel yayın yönetmeni, haber akademisi koordinatörü, Türkiye Haberleri Yayın Yönetmeni, Uluslararası Haberler Yayın Yönetmeni, Görsel Haberler Yayın Yönetmeni, Ekonomi-Finans Haberleri Yayın Yönetmeni, Spor Haberleri Yayın Yönetmeni, Yeni Medya Haberleri Yayın Yönetmeni, genel müdür yardımcısına bağlı çalışan direktörler, haber akademisi koordinatör yardımcısı,

B. Türkiye Haberleri, Uluslararası Haberler, Görsel Haberler, Ekonomi-Finans Haberleri, Spor Haberleri ve Yeni Medya Haberleri yayın yönetmenleri ile yurtdışı bölge direktörlerine bağlı çalışmak kaydıyla; editörler, editör yardımcıları, haber yayın yönetmenleri, görüntü yönetmenleri, bölge müdürleri, bölge haber müdürleri, başmuhabirler, başfoto muhabirleri, başkameramanlar, muhabirler, foto muhabirleri, kameramanlar, yardımcı muhabirler, yardımcı foto muhabirleri, yardımcı kameramanlar ve finans, idari işler, insan kaynakları, pazarlama ve satış, kurumsal iletişim, bilgi ve iletişim teknolojileri direktörlerine bağlı çalışmamak şartıyla; başgrafikerler, grafikerler ve yardımcı grafikerler.

VI SAYILI LİSTE

Haber ve Fotoğraf Ajanslarında Basın Kartı Alabilecek Unvanlar ve Kontenjanlar

A. UNVANLAR

1. İmtiyaz sahibi veya tüzel kişi temsilcisi,

2. Genel yayın yönetmeni veya genel yayın koordinatörü veya genel yayın müdürü veya yayın yönetmeni,

3. Genel müdür veya müessese müdürü veya idare müdürü veya genel koordinatör,

4. Ajansın idare yerinde oturması şartıyla; sorumlu yazı işleri müdürü veya sorumlu müdür,

5. Politika, iç haberler, dış haberler, gündem, ekonomi, finans, magazin, eğitim, spor, kültür sanat, turizm, aile, sağlık, bilim ve teknoloji, çevre, özel haberler, yeni medya haberleri alanlarında çalışmak şartıyla; haber müdürü veya editörü veya redaktörü veya şefi,

6. Haberlerle ilgili bölge temsilcisi veya il temsilcisi,

7. Şube müdürü,

8. Şube müdür yardımcısı,

9. İstihbarat ve haber bölüm şefi veya ayrı ayrı olmak üzere istihbarat bölüm şefi ve haber bölüm şefi,

10. Muhabir,

11. Foto muhabiri,

12. Haber kameramanı,

13. Sayfa sekreteri veya haber alanında görev alan tasarımcı grafiker,

 

B. KONTENJANLAR

1. En az on adet günlük siyasi yaygın, bölgesel gazete veya beş adet yaygın nitelikteki radyo veya televizyon kuruluşuyla haber veya fotoğraf sözleşmesi yapan ve kadrosunda daha önce basın kartı taşımış olup 5953 sayılı Kanun kapsamında çalışan en az on gazetecinin bulunduğunu belgelendiren ajanslarda kontenjan sınırlaması yoktur. Bunların yurtdışı bürolarında çalışanlara da basın kartı verilir.

2. Günlük fiili satış toplamı iki yüz elli binden az olmayan günlük siyasi gazetelerle veya yaygın nitelikte yayın yapan iki adet radyo veya televizyon kuruluşuyla haber veya fotoğraf sözleşmesi yaptığını ve kadrosunda daha önce basın kartı taşımış olup 5953 sayılı Kanun kapsamında çalışan beş gazeteci bulundurduğunu belgelendiren ajansların sahipleri veya tüzel kişi temsilcileri ile 18 çalışanına basın kartı verilir. Bunların yurtdışı bürolarında çalışanlara basın kartı verilmez.

3. Bin adet ücretli abonesi olan ve kadrosunda daha önce basın kartı taşımış ve 5953 sayılı Kanun kapsamında çalışan en az üç gazeteci çalıştırdığını belgelendiren ticari ve ekonomik haber veya fotoğraf ajanslarının sahipleri veya tüzel kişi temsilcileri ile 13 çalışanına basın kartı verilir. Bunların yurtdışı bürolarında çalışanlara basın kartı verilmez.

 

VII SAYILI LİSTE

Türkiye Radyo Televizyon Kurumunda Basın Kartı Alabilecek Unvanlar

A. Yönetim Kurulu üyeleri, genel müdür ve genel müdür yardımcıları ile Haber ve Spor Yayınları, Televizyon, Radyo, Dış Yayınlar Dairelerinde daire başkanları ve Yayın Denetleme ve Koordinasyon Kurulu Başkanı, genel sekreter, genel sekreter yardımcısı, yurt dışı büroları temsilcileri, kanal koordinatörleri, kanal koordinatör yardımcıları ve kanal haber müdürleri,

B. Basın ve yayın işlerinden sorumlu müdürler (Teknik ve İdari İşler hariç),

C. Haber ve Spor Yayınları Dairesi Başkanlığında; başkan yardımcıları, haber koordinatörleri ve yardımcıları ile müdürler (Teknik ve İdari İşler hariç),

Ç. Yayın Denetleme ve Koordinasyon Kurulu Başkan Yardımcıları ve yayın denetmenleri,

D.Televizyon, Radyo ve Dış Yayınlar Dairesi Başkanlıklarında; başkan yardımcıları ile müdürlere ve müdür yardımcılarına (Teknik ve İdari İşler hariç),

E. TRT Müdürlüklerinde; TRT Müdürüne ve Haber Hizmetlerinden Sorumlu Müdür Yardımcısına, Radyo Hizmetlerinden Sorumlu Müdür Yardımcısına, Televizyon Hizmetlerinden Sorumlu Müdür Yardımcısına,

F. Bölgesel radyoların radyo hizmetlerinden sorumlu müdür ve yardımcılarına, kanal koordinatörlerine ve koordinatör yardımcılarına,

G. 20/10/2009 tarihli ve 27382 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre, haber program üretimi ve yayını kapsamındaki işlerde çalışan; (her türlü idari işler, sosyal işler, kütüphane, reklam, teknik hizmetler, transkripsiyon ve arşiv bölümleri hariç) müdür ve müdür yardımcıları, yardımcı prodüktörler, prodüktörler, şef prodüktörler, stajyer muhabirler, muhabirler, haber mütercimleri ve mütercim spikerler, televizyon ve radyo haber-program spikerleri, stajyer spikerler, baş spikerler, redaktör spikerler, yönetmenler, yayın şefleri, yabancı dil masa sorumluları ve yardımcıları, kamera asistanları, kameramanlar, baş kameraman ve şef kameramanlar, fotoğrafçılar, baş fotoğrafçılar, şef fotoğrafçılar, resim seçiciler, sesçiler, şefsesçiler, ışıkçılar, stüdyo şefleri ve denetçiler,

Ğ. (G) sırasında sayılan unvanlara ilişkin görevleri yapmak üzere istihdam edilen; stüdyo film yapım elemanları, yapım ve yayın elemanları, yapım ve yayın görevlileri ve yardımcı yapım ve yayın elemanları ile Prodüksiyon Kaynakları Koordinatörlüğünde çalışanlar arasından naklen yayın araçlarında fiili olarak görevlendirilen personel,

H. Kanal Koordinatörlüklerinde, teknik ve idari işler hariç olmak üzere; müdürler ile yayın, yapım ve haber programıyla ilgili olarak (G) sırasında sayılan unvanlarda çalışanlar.

VIII SAYILI LİSTE

Özel Radyo ve Televizyonlarda Basın Kartı Alabilecek Unvanlar

A. UNVANLAR

1. Yönetim kurulu başkanı,

2. Genel müdür veya genel koordinatör,

3. Yayın denetleme kurulu başkanı,

4. Genel yayın yönetmeni veya genel yayın koordinatörü veya genel yayın müdürü veya yayın yönetmeni,

5. Haber koordinatörü,

6. Bölge temsilcisi ve/veya il temsilcisi,

7. Sorumlu müdür,

8. Politika, iç haberler, dış haberler, gündem, ekonomi, finans, magazin, eğitim, spor, kültür sanat, turizm, aile, sağlık, bilim ve teknoloji, çevre, özel haberler, yeni medya haberleri alanlarında çalışmak şartıyla; haber müdürü veya editörü veya redaktörü veya şefi,

9. Prodüktör,

10. Yönetmen,

11. İstihbarat ve haber bölüm şefi veya ayrı ayrı olmak üzere istihbarat bölüm şefi ve haber bölüm şefi,

12. Haber spikeri,

13. Moderatör,

14. Haber kameramanı,

15. Kameraman,

16. Muhabir,

17. Temsilci muhabir,

18. Haber ve spor yorumcusu,

19. Kurgucu,

20. İzleyici temsilcisi.

B. KONTENJANLAR

1. Ulusal nitelikte yayın yapan radyo ve televizyonların yönetim kurulu başkanları ile yurtiçi ve yurtdışı bürolarında çalışanlara kontenjan sınırlaması olmaksızın basın kartı verilir.

2. Bölgesel nitelikte yayın yapan televizyonların yönetim kurulu başkanları ile 19 çalışanına basın kartı verilir.

3. Yerel nitelikte yayın yapan televizyonların yönetim kurulu başkanları ile 10 çalışanına basın kartı verilir.

4. Bölgesel nitelikte yayın yapan radyoların yönetim kurulu başkanları ile 7 çalışanına basın kartı verilir.

5. Yerel nitelikte yayın yapan radyoların yönetim kurulu başkanları ile 2 çalışanına basın kartı verilir.

6. Bölgesel veya yerel nitelikte yayın yapan radyo ve televizyonların yurtdışı bürolarında çalışanlara basın kartı verilmez.

7. Haber alanında çalışmayanlara, yukarıda sayılan unvanlarda çalışsalar dahi basın kartı verilmez.